El projecte s’anomena “Projecte Ambúrnia” i pren com a punt de partida el treball i experiència a l’hort (l’hort ecològic de proximitat de la Fundació) i a diferents espais de la fundació, l’espai del Taller i la Plataforma dels Aliments. Aquests espais son valorats com un enorme potencial i creiem que possibilita introduir continguts curriculars a les diferents àrees, adaptant-los als nivells i interessos dels i les alumnes.

Cada projecte esdevé l’eix del projecte. A partir d’aquest es vehicularàn tots els continguts, aprenentatges i activitats de les àrees. Pensem que poden aportar una sèrie d’experiències gratificants, enriquidores i úniques per a l’alumnat. També ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per educar-se emocionalment, per entrenar-se en el domini de les habilitats socials i per créixer i desenvolupant-se responsablement. Tot això englobat en un marc pràctic, manipulatiu i vivencial.

El “Projecte Ambúrnia” representa, per tant, un nou recurs que ens permetrà ampliar les estratègies d’atenció a la diversitat, combinant l’ús de recursos interns del centre i els d’un entorn extern, per oferir a l’alumnat que presenta dificultats per seguir amb normalitat el currículum ordinari, la possibilitat d’assolir les competències bàsiques del’educació secundària.

Tipologia d’alumnat a qui s’adreça el projecte

Fer aportacions positives, demostrant les pròpies habilitats. • Descobrir noves maneres sanes d’ocupar el temps lliure. • Desenvolupar habilitats per a la inserció escolar, social i laboral. • Conèixer i implicar-se activament en la cultura i sentit del voluntariat.

Alumnat a partir de 2n d’ESO que presenta necessitats educatives generalitzades tant a nivell d’aprenentatge com d’adaptació al centre educatiu i que mostra dificultat per seguir l’escolaritat amb normalitat i assolir les competències bàsiques de l’educació secundària.

Alumnat que necessita viure l’aplicació pràctica dels continguts d’Ensenyament-Aprenentatge en diferents contextos per potenciar la motivació, el treball i la participació a l’aula. • Alumnat amb els quals les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat del centre, han estat insatisfactòries.